Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky  upravujú  vzťah medzi  prevádzkovateľom  internetového obchodu www.tiz.sk a kupujúcimi. Kupujúcimi sa rozumie fyzická, právnická osoba, ktorá objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu  na diaľku s predávajúcim, odoslaním elektronicky  vyplneného  objednávkového  listu spracovaného systémom obchodu.  Tieto  Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú  práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho  vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci  pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí  s nimi.

1. Objednávka tovaru

Spôsoby  objednania tovaru:

-          prostredníctvom  internetového obchodu – NONSTOP

-          prostredníctvom nášho obchodného zástupcu

-          e-mailom: zaslaním e-mailovej správy na office@tiz.sk

-          osobne, telefonicky

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh  na uzavretie zmluvy  v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh  na uzavretie zmluvy  odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným  v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci  potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka  a tým k uzavretiu  kúpnej zmluvy  na diaľku. Predávajúci si  môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy  potvrdením objednávky. V prípade odmietnutia  autorizácie  kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

2. Cena tovaru

Uvedené ceny na internetovom obchode  sú platné v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácií. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú  zo strany  kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ  nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá  je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako daňový doklad a záručný list. Objednaný tovar je zasielaný kuriérskou službou alebo prepravnou spoločnosťou. Predávajúci si stanovuje manipulačný poplatok. K cene tovaru je pripočítaný manipulačný poplatok, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú platbu uhradí zákazník pri prevzatí dobierky, ak je zákazníkom podnikateľ alebo právnická osoba platba sa uhrádza na faktúru v splatnosti do 14 dní od dňa vytvorenia objednávky.

Pri  kúpe tovaru nad 100 € náklady na dopravu hradíme my!

3. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný kuriérskou spoločnosťou alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.

Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo  najkratšom termíne obvykle od 1-5 pracovných  dní od záväzného potvrdenia objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán.

Pri prevzatí  tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané  príslušenstvo. Pokiaľ sa vyskytne takáto skutočnosť, vždy napíšte zápis o poškodení zásielky kuriérom a oznámte nám , že tovar Vám bol doručený poškodený.

4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania  potvrdenej  objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním  storno poplatok  vo výške 50% celkovej sumy tovaru.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti  okamžite informuje kupujúceho a prípadne mu  vráti už zaplatenú kúpnu cenu  za tovar  dohodnutý v potvrdenej objednávke.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho  bez udania dôvodu môže byť učinené  podľa zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane  spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení  neskorších predpisov. 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci  vráti kupujúcemu zaplatenú  cenu za tovar, prípadne preddavok v lehote do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša  kupujúci. Ak sa rozhodnete o odstúpení  od zmluvy je potrebné dodržať následný postup:

-          kupujúci  kontaktuje predávajúceho

-          odošle tovar vo forme  poistenej zásielky, alebo tovar osobne  doručí  do sídla  predávajúceho, pričom hradí náklady na prepravu.

-          vrátený tovar musí byť  v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný /vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď./  a s originálnym dokladom o kúpe /faktúrou/. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci nepríjma.

V prípade  nesplnenia  niektorej z vyššie  uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od  kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

5. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok  predávaný tovar , pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade , že vada bola spôsobená mechanickým  poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od prepravcu.

V prípade reklamácie  je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho

/ neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku/

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného  konania.

6. Ochrana osobných  údajov

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie  kupujúceho. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať  niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime  pre zneužitím a zaručujeme Vám , že nebudú poskytnuté tretiemu  subjektu.

7. Záverečné  a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú  upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

V prípade, že spory nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd.

Prevádzkovateľ/ predávajúci/: www.tiz.sk

Tiz s.r.o.
IČO: 36326216